2021.1.23 - 2.28

"Borderline - Akagi"

Ya-gins (Maebashi, Gunma, Japan).


Akagi